Monday, October 21, 2013

virmonarrcoagulanon

vyrmo vermin coagula narr
virmocoagonarr
virmocoagonarr

virnarrmonon coagmin
vyrmocogulanarr
vyrnarrmot

vyrmovervula verminne
nogula
pen varnagular

near virnarrgula coagulanon
nirvargo narrviragonym
virnarrcoagulanym

narrgula gorgvircoagnon
narrgorgovirnym varnem
narrgovirgorgonym

narrvircoagulanym
virgonym
narrgovirm motvexmux

putterned chex mux
murvo nex
nux mek hux

gargo hurgo vargo
narrgon of virnarrgopileezar
virnox lexmuxox

vyrmulexcogmuxogon
cogmuxolexugonarr
narrgolex

virmot
narrvyrmomux
coagulanarrvyrmonym


No comments:

Post a Comment

Irrony Observes The Earthing.