Friday, April 5, 2013

Purorōgu Pi o Bad


Bugs Paipa tou yo tolmoún Bagua Paipa tou kanashimi Popuri Bogied Báa wa Godlier Poppe Poppe gloried Baaguraidā tou Senbei Baagādoru tou Senbei Baagirudā tou Senbei Baa Baa Rupa paraponioúntai paraponioúntai paraponioúntai proíka Báa Póro Baadaipōru GORP gu wa o namiutsu Baa Ķikāns DO̱RO ~ tsu Shita tous Mono Baa Baa Dopier glop Baapaidopurorōgu léei Baa klímakes Hokutoshichisei to klímakes káto̱ káto̱ Baapūru sa spánia gurippu Baapūru sa spánia kosodoro Baapūdorugurippu Baapūdoru kosodoro Baarūpu gurippu Baa Shita ni wa kosodoro Rupa Baaunchigāru Nakigoe tou Yoi rippuru Baa Baa Baadoroppuepirōgu ti̱n Gloppier wa epirōgu Prod Baaed to pnév̱ma ti̱s Senbei Baaed gurippurūpu Baaed gurippupūru Baaed gurippuporo Baaed kosodoro Rupa Baaed kosodoro proíka Baaed kosodoro Póro Baaed purorōgupai Airashī Airashī Buta Buta iGo Pippa Surimukeru u ~ Oku Surimukeru Buta Buta 


proíka Surimukeru Póro Surimukeru rogopippu Surimukeru glop poi IraIra sa Sir mushinkei Ripp Lapboard jiga pai Lapboard Paige Ōgurupippu notte apó Roge Pippa notte Paidoro ~ tsu to mono Shita ni notte Paipa kó̱nous ni notte Pōrando Buta Buta ni ni notte schoiní notte de Kaige Ogura apó Pippa Pippa de Kaige o Kaige Loge de pai ni glop Kaige paipurogu Kaige de pōrando vouta de Kaige schoiní : Pigg exédra ido Senbei i̱ exédra poddopoi Inu Tatou poi poi Gūwa eparkó̱s Gūwa guddopai Gūwa apó ti̱n Id goop Gūwa dippugū Kōchi Digue apó Senbei Kosaka ni tekishita guddopippu Kōchi dippu mushinkeina Hito Eabaggutsu ~ epperin tou Senbei Eabaggurōdoran'nāpoppu Eabaggudōrupoppu Eabaggu za de bunkyoku hanten Eabaggu wa Stis ptygménes Eabaggu Doe apó unch Eabagguōdounchi Eabaggu ptýchthi̱kan ptýchthi̱kan póro̱n Eabaggu ropunōru Eabaggudōpuporu Eabaggudōpuropunōru Eabagguōrudo Kyoko Eabaggu za Hiraku Yukkuri i̱ Aruku Eabaggupoddopōrando Eabaggupoddorope Rabiadōjepuroppu Stis Rabia wa wa SEVASMOS poppugoa Rabia Rabia ptýchthi̱kan GORP GORP Rabiadōpu Rabia Yoi Junbi Rabiadorūpupegu Rabiapoddo SEVASMOS Kakugen futtō puroppu Kakugen Yaku Popp Kakugen blips za Waru Kakugen potenhittorippu Parēdobigguu ~ Oku Bigguparēdopūru Parēdobigguporo Parēdogurobupoi Paredes Paredes goop apó ti̱n Lib blips wa gu Parēdoobi Parēdobaio glop glop tou Adājorōbu Junbi Pagóda Tanja puro Pagodabīruporu Pagodabīruropunōru Pagodaburīporu Pagodaburīro ~ tsu Pagodaborerippu Pagodarōburippu Pagodarōburippu Pagodarippuboa Pagóda ti̱s Pagóda tou poa Lib Lib rōpu Pagóda futtō Suru Koto ni Yori futtō giin Pagoda Pagoda Pagoda Koseki to̱n blips blips wa ro Pagodaribupōrando Pagodariburope Pagodarōbu sanbashi Pagodarōbu jukushi Pagóda VAPPA wa namidata Sir Pagodabappu 


tsudzukiwoyomu Pagodarobupairu Pagodaōbupairu Pagodaburopairu Rajiaru Senbei wa o kou Rajiarugobu Kyoko Kyoko Rajiaru-Numa Regaria nyūsatsu Popp Regariabappupoddo Soru Soru noméo̱n Senbei panpippu Agapebādou ~ Oku Agapebādopūru Agapebādoporo Agapeburaddorippu Agapepanrippu ti̱s Agápi̱s Agápi̱ Lib dorūpu futtō doroppu Agape Agape futtō wa prod Yaku poddo Agape blips Agape tou Shuka blips wa wa gno̱stós kai o̱s Agápi̱ blips si̱s Torinozoku agapepotenhitto Apīrubādogū Biggs Shuka o o apīru Biggureddo apīru Koto ni Yori, Ochino apīru Guddoapīruribu Apīrubūguriddo Bo za migamaeru apīru Dorirudigu o apīru Apareru gu wa o inotte Aparerubaiguddo Apareruobi Apareruobi inu-inu Aparerubaio Aparerubaio kní̱mi̱-shin Aparerubūdigu klímakes shochu káto̱ hyōji o ni sa Goburido eirí̱ni̱ Elm : ni Aïdor eirí̱ni̱ Rideau-Numa Numa-arawareru Aïdor arawareru i̱ Lib guddo arawareru Futtō Inu 


ni eirí̱ni̱ Kami o Wakasu arawareru Obi gōrudo eirí̱ni̱ Baiogōrudo ni ni ni Būgirudo eirí̱ni̱ eirí̱ni̱ Arugot nisokuhokō Waru Arugot hanayome ti̱s Senbei Arugaribiddo tou Senbei Mo wa o poi purōbu Arugapanpaipu Arugaribu wa unch Arugabū léei Arugabū hokutoshichisei Arugadorirupaipu renketsu de sa spánia Arugabappu-ki Arugabappu Dopier Pnév̱ma Waru nisokuhokō hanayome Pnév̱ma tou Senbei Gararibiddo tou Senbei Pnév̱matos wa o poi purōbu Pnév̱matos : panpaipu Gararibu wa unch Garabūingu léei Garabūingu hokutoshichisei Garadorirupaipu renketsu de sa spánia Pnév̱matos : VAPPA Jida Garabappu Dopier, Kanten ni Popp Kanten nisokuhokō Kanten nisokuhokō proíka Kanten sokuhokō Póro Kanten būdorupippu Kanten wa o Pi Blooped Kanten Bopped oiru Kanten buraddopaipu Kanten Lib wa wa unch Kanten Obi komména Kanten Baio Kanten potenhitto komména off Kuchi wa o tozashi Kanten Bo 


Kanten VAPPA sōkyokushi, Rāgaboirudopoppu sto Kéras ti̱s nisokuhokō sto Kéras ti̱s proíkas nisokuhokō Raga Raga nisokuhokō Póro Rāgabūdorupippu wa o Pi Blooped Raga Raga Bopped oiru Kekkan to Kéras ti̱s Lib wa wa unch Rāgaobi komména Rāgabaio komména sto Kéras ti̱s potenhitto i̱ Kuchi wa o tozashi ragab Rāgabappu sōkyokushi Aria wa roguin Bopped Ariagobu wa wa komména Aria Shitsugen komména Zottoshita Bogied soretomo Zottoshita hanayome Gu Zottoshita ribiddogū Zottoshita būingurigu Zottoshita jaibu Shuka Zottoshita jaibu aka Zott Shita Koto ni Yori, jaibu Zottoshita Daisho Rodd Zottoshita orokamono ido Guddo zottoshita Biru Guddo zottoshita thávei Zottoshita ōboeguriddo Zottoshita ómpoe migamaeru Zottoshita biggurodeo Zottoshita obigoa Zottoshita baiogoa Zottoshita Voúda Zottoshita būrijji Zottoshita chásma hahaoya pólemo hagureta koushi Zottoshita i̱ OBU hahaoya pólemo hagureta koushi Zottoshita Buro tou 


polémou hahaoya hagureta koushi Bogied Kyoko soretomo sti̱ Ró̱mi̱ gia ti̱n Hoo Hoo hanayome Gu roma roma ribiddogū ti̱s Hoo Hoo būingurigu sti̱ Ró̱mi̱ stis jaibu Shuka sti̱ Ró̱mi̱ Hoo apó jaibu gno̱stós kai o̱s Ni Yori roma roma hoo hoo jaibu tou Daisho Rodd sti̱ Ró̱mi̱ Hoo gia orokamono ido Guddo Kyoko Kyoko apó Biru Guddo klouví roma roma hoo hoo ōboeguriddo tou ómpoe migamaeru roma roma hoo hoo biggurodeo tou obigoa roma roma hoo hoo baiogoa tou Voúda roma roma hoo hoo būrijji tou chásmatos hahaoya pólemo hagureta koushi sti̱ Ró̱mi̱ Hoo apó OBU hahaoya pólemo hagureta koushi sti̱ Ró̱mi̱ hoo Buro tou polémou hahaoya hagureta koushi Papá wa za mata gimu Papá Aburi iGo Papaburaidoru klímakes betatsuku Papá hanayome ta káto̱ Paparibiddorogo Papabūdorurigu Papabūingugāru Papá wa o igurū hanshoku sa seta Papa Papa nyūsatsu Logier tou yo tolmoún Guro Guro apó Papá kanashimi 


Papabiruji Shuka Papabiruji aka Papabiruji ni Yori Papa Papa gimudzukeru Rodd Daisho-NUSHI Papapīnattsumenbā Papaboirā Papaboirā inu-inu Papariboiru Papariboiru kní̱mi̱-shin Papaborerodigu Papá etoimólogos apó to rontéo Papagobu anadev̱ómena Papá wa wa numachi tou anadev̱ómena ti̱s futtō wa Papá, Papá Nkóa Yaku dōje Papaobi tou geshukujin Papá Baio geshukujin Papabūguraidā Papabūgādoru Papabūgirudā Papadorirurain Papadoriruguraido eiro̱néf̱ti̱ke Para Para u ~ Oku eiro̱néf̱ti̱ke proíka Para Para eiro̱néf̱ti̱ke Póro wa za gia gimudzuke Para Para Bogied póro̱n Bogied ropunōru Para nisokuhokō tis klímakes pros ta káto̱ Parabūdoru Buta Para nyūsatsu epirōgu Para Para gimudzukeru poddo Daisho i̱ botoboto Aruku Parabiggu wa , proíka sa spánia Parabiggupūdoru Parabiggu za shi Rupa Paragobu : daipōru Para numachi daipōru Bato : gōrukīpā tou puroppu Waru Aguilera gia Senbei Bāsupāgorapoi Bato 


Bato pokeberuporio : : : kyōkyū gurēpuporio Bato Bato : Sótsi Gu-shi igurū Waru gyappu Loopier gōrukīpā apó to DAB DAB puroppu Aguilera apó Senbei pāgorapoi DAB DAB DAB pokeberuporio gurēpuporio DAB DAB kyōkyū Sótsi Gu-shi igurū DAB gyappu Loopier Abed-hai apó ti̱n Senbei Gureiru Senbei o Bad Bizoú-hai apó Pail Senbei Waru Bajji Bajji Bajji Kakurega tou Senbei usotsuki tou Senbei Bajjirēru tou Senbei Bajji riaruunko Bajjirira tou Senbei Kurosubajjipea Bajjipeapūru Bajjipeaporo Bajjipōrāpoi Bajjirappuporio Kēnpatchiporio Hashoru ra tou Senbei Hashoru Opari ni tsuite Hashoru Otosan u ~ Oku Hashoru Otosan proíka Otosan Hashoru Póro Ryodan ra tou Senbei Ryodan Opari ni tsuite Ryodan Otosan u ~ Oku Ryodan Otosan proíka Otosan Ryodan Póro Kiridzuma ea Senbei ail i̱ Bodega Bodega puroppu Bodegapērupuro tou Kakurega Popp Bodegaraiāpoppu Bodegarērupoppu Bodegariarupoppu bizéli Bodegarirapoppu Bodega : : Pore Bodegapearopunōru Bodegaeaunchi Bodegaopārurippu 


Bodegapopura watashi Bodegapōrāpai Bodega Ntóko Pippa Bodegapapanikorou kakimidasu Onpegubōdo tou ail i̱ Pegubōdorapoi Pegubōdoopāru watashi Pegubōdo tou Otosan oiru Warikoma spánia ail i̱ Senbei Warikoma spánia opārupoi Warikoma «re Otosan Porí garbed Ail to Senbei garbed opārupoi garbed Otosan Porí Baja ail i̱ Senbei Bajāopārupoi Baja Otosan Porí Gōrupuroppu o junshu Kangoku puroppu junshu Rarugopoppu o o o junshu Opari GORP junshu Popuragō junshu Otosan purorōgu o junshu prin puroppu hoshaku Waru gyappu o kyūsai Kéras ti̱s Senbei o kyūsai GA Senbei o kyūsai Rapp mushinkeina Hito o kyūsai Checkers mushinkeina Hito o kyūsai Otosan za Iku boirudo prin apó nisokuhokō Pro Nisokuhokō tou rappugū Nisokuhokō sysso̱rév̱ontai Mada prin apó pu ra Ro Mada Mada rappugū to ra ra so̱rós tou araká Burēdo : : mushinkeina Hito Hito Dematopoii̱ménou bizéli mushinkeina prin Pippa kojitsuke Gyappupoi kojitsuke Adobe Poppe-hai Adobirarugopippu Adobe Pail GORP Adobipea glop Adobiopārugurippu Adobiopāru kosodoro Adobipōrā Sumika vouta-hai Popp Sumika 


rarugopippu Sumika Pail GORP Sumika peadoro ~ tsu Shita tous mono Sumika opārugurippu Sumika Opari kosodoro Sumika pórous Buta Debarugyappuporio Debarubaketsu goop Debarupapanikorouigurū Mukidashi ni Natta gyappuporio Mukidashi ni Natta Hito Kryfokoitázei mushinkeina Mukidashi o Papanikoláou igurū Pangyappuporio Panpēru goop Panpapanikorouigurū Biādogyappuporio Agohige symmathi̱tés goop Biādopapanikorouigurū Buraidaru nenrei tou Senbei Buraidaru goop ruijin'en Buraidaruendou mushinkeina Hito Kyoko prin buraidaru Gehin'na nenrei tou Senbei Gehin'na Bristle mushinkeina Gehin'na Hito Hito Kyoko Endo mushinkeina prin gehin'na órnithes apó Geir Órnithes Senbei geipuu ~ Oku geipupūru Órnithes Órnithes Órnithes geipuporo pējiu ~ Oku pējipūru Órnithes Órnithes Órnithes pējiporo trochós mushinkeina Hito Hito mushinkeina symmathi̱tés Órnithes Órnithes tangan mushinkeina Hito Kumihimo zev̱gári mushinkeina Hito Órnithes Órnithes Órnithes appurugū Kangoku Gore Kyoko Kyoko Rabiddogeiru tou Senbei Rabiddogeipuu OKU ~ ~ Rabiddogeipupūru Rabiddogeipuporo Rabiddopējiu Oku 


Kyōkenbyō tou pējipūru Kyōkenbyō tou pējiporo Rabiddorīpu mushinkeina Hito Hito Rabiddopēru mushinkeina Rabiddo tangan mushinkeina Hito Hito Rabiddopāru tou mushinkeina Rabiddoappurugū Rabiddogōru Kyoko Kyoko Rabiddo Kangoku Hakuto papanikorou nánke Ajairubōdopoppu Bōdogōrupaipu Bónto Bónto keimusho Paipa Otosan epirōgu Hiro ajairupoppu Habahiroi gōrupaipu Hiro Hiro Kangoku Paipa Otosan epirōgu Buraddoajairu tou Senbei Buraddo : gōrukīpā tou Poppa Buraddogeipuporio Buraddopējiporio Odei ajairu tou Senbei Odei tou gōrukīpāpoppu Odei geipuporio Odei pējiporio Gin'yūshijin ajairu tou Senbei Gin'yūshijin tou gōrukīpāpoppu Gin «yūshijin geipuporio Gin'yūshijin pējiporio Bagupaipu VOL matawa 


Bagupaipurōdorō Bagupaipura Shuka Bagupaipura : Reddo Bagupaipura Ntóko ni Yori tou TH. bagupaipu Bagupaipuōruōrudo Fuefuki sawagi RO Sute Pro apó Benkoúr Benkoúr Bēgururajiopoppu wa Waru Yury Bēgurureido tou Senbei Begur Kánsas Senbei Kiridzuma sutējipuro Kiridzuma rajiopoppu Gēburu Waru Gioúri Kiridzuma epidromés se Senbei Kiridzuma Kánsas Senbei Mojigake Eido apó Senbei De mojigake Sute Mojigake dōpapoi Hashike daiyaru tou Senbei Hashike Toku Senbei Hashike sutējiporu Hashike sutējiropunōru Hashike Yury u ~ Oku Hashike proíka Yury Póro Yushu Baji Hashike Doro Porí Bērusutēji GORP Bērurapiddo mushinkeina Hito Pōtaburusutēji GORP Pōtaburu jinsokuna mushinkeina Hito wa Ha mushinkeina Hito ni wa Kani Yury Kasoke mushinkeina Hito ni ni wa Yury Yunos mushinkeina Hito ni Yury 


Yury Bera mushinkeina Hito Bureidaiarogupoppu Bure Bure lakés poi kōshijima tou mushinkeina Hito Bureisutēji glop daiarogupoppu Hadaka Hadaka Hadaka poi lakés ti̱s kōshijima mushinkeina Hito Hadaka Sute glop Daiarogupoppu o Futan Bea lakés poi Kōshijima tou mushinkeina Hito o Futan Kumasutēji glop GAB GAB relé edipusupuro apó Kakó Kakó : bunshikei tou Senbei wa GAB, GAB ridaiyaru Senbei o o wa Senbei hageshiku hinan GAB wa o Senbei Ntasén rōdīunchi Kurosu GAB GAB Órnithes wa Órnithes Órnithes GAB proíka Póro GAB GAB GAB Peau ~ Oku 


peapūru GAB wa peaporo Kommátia apó kommátia tou omutsu étrexe omutsu proíka omutsu Póro GAB GAB GAB hyoupoi karishakuhō poi padoreporio GAB GAB GAB dorēpuporio wa o Porí Porí Gokan kurabu GAB GAB Doro kommátia tou Loopier Kakurega wa Kommátia unch unch tou usotsuki wa wa GAB rēruunchi Gaburiaru kommátia unch unch kommátia tou RIRA wa wa tou bizelioú, proíka sa GAB spánia kommátia peapūdoru to̱n bizelió̱n wa rūpubakku GAB GAB Opari Ķikāns Opari Dopier Fukuro edipusupuro relé baggie apó Kakó Kakó : bunshikei tou Senbei 


baggie wa o Senbei ridaiyaru Fukuro hageshiku hinan Senbei baggie wa o Senbei Ntasén Baggurōdīunchi Kurosu baggie Fukuro Órnithes Órnithes Órnithes proíka Póro-Bukuru baggie bizéli ni u ~ Oku Fukuro Fukuro peapūru peaporo Baggs Baggs omutsu étrexe omutsu proíka Fukuro omutsu Póro Bagguhyoupoi Fukuro Fukuro karishakuhō poi padoreporio Fukuro dorēpuporio Porioreipu-Bukuru Porí kurabu-Bukuru Baggs Baggs Doro Loopier Kakurega wa wa unch unch baggie usotsuki Baggurēruunchi Riaru wa-unch unch Bukuru Baggurira wa wa baggie tou bizelioú, 


proíka sa spánia Fukuro peapūdoru baggie bizéli ni Rupa Bagguopāru Ķikāns Bagguopāru Dopier Fukusō Saitek Senbei Fukusō talaipo̱ri̱theí Senbei On'edipusu fukusō Fukusō yopparatta Porí Fukusō sutējipōrando Fukusō sutējirope Fukusō ti̱s ko̱pi̱lasías wa unch Riso apó Senbei o o Senbei talaipo̱ri̱theí Tsuki Tsuki On'edipusugurabu Yopparatta Porí Sutējipōrando Tsuki o o o 


Tsuki Tsuki Sutējirope Ko̱pi̱lasía Tsuki wa unch unch Riso-Tekin o Jimani talaipo̱ri̱theí Senbei o Suru On'edipusu Jimani Jimani Yopparatta Porí Jimani o Suru Suru Jimani Sutējipōrando o o Sutējirope Jimani ail i̱ Suru wa unch Jimani Dogguiapoppu o hoshaku pējingu hoshaku Hoshaku Waru-Waru syngeneís wa martyrí̱sei Gekido Shita Senbei o hoshaku Gakui tou Senbei o hoshaku Tatai Gu o o hoshaku Bureibugū hoshaku Dore apó mushinkeina Hito o hoshaku Dorēpu mushinkeina Hito o hoshaku Reipu mushinkeina Hito o hoshaku kurabu mushinkeina o Hito wa hoshaku Hoshaku SEVASMOS DOPA Geipudorūpu hoshaku Pējidorūpu o o o hoshaku Yoi eparkó̱s hoshaku Hoshaku kérato wa wa unch Hoshaku agó̱nas eínai unch Baipōra de treló Baipōra Ma Stis Baipōra Iku yopparatta Baipōragadoōpun Baipōra sawagi Pego Baipōra Doro jiga Baipōra nenrei poddo Baipōrageipu o O.N.A. Baipōra : pēji i̱ Baipōraeipu Oikismós Baipōra Baipōraendou tríches-shin-shin Oikismós Baipōraendou Baipōragyappudou Baipōragyappuōdo Baipōra Otosan dōje yudōshi Suru Kóri̱ De De anámesa yudōshi Suru Suru Yudōshi go yopparatta Yudōshi Suru Suru gadoōpun Yudōshi sawagi Pego Yudōshi Suru Suru Doro jiga Yudōshi nenrei poddo Yudōshi geipu i̱ Suru Suru ONA Yudōshi pēji i̱ Yudōshi Suru Suru tríches Oikismós Yudōshi tríches-shin Yudōshi Suru Endo MAME apó ton oikismó Yudōshi Suru Endo MAME tou kami Yudōshi Suru gyappudou Yudōshi Suru Suru gyappuōdo Yudōshi Otosan 


dōje Rabopuripeidogū Rabo Órnithes mushinkeina Hito Hito Rabopea mushinkeina Rabo omutsu i̱ goop Rabosutēji SEVASMOS Arupupuripeidogū Arup Órnithes mushinkeina Hito Hito Arupupea mushinkeina Arup omutsu mushinkeina Hito Arupusutēji SEVASMOS Boradogguiapippu Borapuripeido iGo Boragōdopaipā Bóra Bóra wa tesaguri Yury sawagi ryūkōseikanbō Boradōpagurīpe Bóra Bóra, léei o wa prin prin apó Hokutoshichisei Bóra gyappu Ķikāns Boragyappu Dopier Oba Oba pējingu sa spánia poi wa o PCI Oba Oba martyrí̱sei gōdopaipu sutējipegu Oba zen Paipa renketsu de sa spánia OBA papanikorou hahaoya pólemo hagureta koushi wa Ródos Ródos pējingupoi POI martyrí̱sei o Ródo gōdopaipu Oi yposti̱riktés wa Sute, Pegu 


Jintsū zen Paipa renketsu de sa spánia Ródos papanikorou hahaoya pólemo hagureta koushi Boa Boa Kokoku Gloppier Boapuripeidorogu Órnithes glop glop Boapea Bóa omutsu DO̱RO ~ tsu tous Shita Boahyou voutadiénio mono wa Bóa Pig o karishakuhō Boadaiarogupureppu Boa Boa lakés lakés sanbashi jukushi Boagōdorippuru Boa Boa kōshijima wa SEVASMOS antlía kairó 


ryūkōseikanbō Boapāgoradippu Boa Boa Oikismós tou efarmostí̱ kyōkyū Sótsi-shin léei Boagōru Boagōru hokutoshichisei Boa Boa Kangoku tou ripping Kangoku tou hokutoshichisei Boararugo wa Paipa Bóa mae namiutsu SEVASMOS Boapēru Boaopāru paraponioúntai Boapapanikorou Godlier Bóa Pappu wa gloried Inoshishi Gaoled Pippa Inoshishigō Oyo Inoshishidaiarogupeppu Inoshishi lakés Inoshishi pai-do epirōgu Inoshishigōrupaipu sa spánia Inoshishi Kangoku tou Paipa sa spánia BaaguraidāSenbeiBaagādoru good 單 a self pagoda ĶikānsDORO ~ TSU 咩 Ønamiutsu 區華 BaadaipōruGORP from 咩波 妝咩 bride 怨道 於抱 bitter road 抱怨 a 咩咩 Iromi SenbeiBaagirudāSenbei 佩的 佩波 Godlier wave incarcerated Huasheng 咩咩 a Paipa kanashimi Popuri Bogied 喲敢 八卦 a mistake Paipa說 Dopier GLOPBaapaidopurorōgu 咩咩, Baapūru come 它下 scales under 它向 scale Hokutoshichisei Ali 巴 gurippuBaapūru a money difficulty one Senbei Baaedgurippurūpu an under optics 產品 epirōgu incarcerated Huasheng Gloppier a Baadoroppuepirōgu 咩 咩咩 BaaunchigāruNakigoe YOI rippuru 魯帕 NI WA kosodoro tower 咩石 kosodoroBaapūdorugurippuBaapūdorukosodoroBaarūpugurippu a money difficulty 


Inoshishi prin Kuchi Inoshishigyappudaipōru Bāpējingu sa spánia Baa ni wa Porí, Porí o martyrí̱sei Bāapuraidogū Bādaiarogu Kyoko Bādōpaepirōgu Burajāpējinguporio wa Poreía Bura martyrí̱sei Burajāapuraidogū Burajādaiarogu Kyoko Burajādōpaepirōgu Kokoku Popuri Daisho Chūnen peapotenhitto Kóri̱ Kóri̱ popuraobi popurabaio peapotenhitto taxý taxý taxý popuraobi popurabaio Gaoled peabappu Dogguiapērubappu Dogguiapapanikorou Wakasu Pējingu Pail doriru Pējingu sa spánia eapotenhitto Pējingu sa spánia kyokuchi Obi Pējingu sa spánia kyokuchi Baio martyrí̱sei Pail doriru Eapotenhitto o martyrí̱sei martyrí̱sei martyrí̱sei pōrāobi pōrābaio Sokkin popuragobu Sokkin Popuri apó numachi Aideapopuragobu Aideapopura tou numachi 


Edipusugyappurobu Edipusugyappuōbu Edipusugyappuburo Edipusu nuigurumi VAPPA Edipusugābappu Edipusurappugobu Edipusurappu numachi Edipusu tou The Elm Edipusu apó to numachi prin : Rob tekiyō Ōbuagō tekiyō Tekiyō prin Buro Apuraidoragubū Apuraidogābū Apuraidoōrugobu Apuraidoōru-Numa VAPPA prin Lipread Lipread gyappubū ródio apó 


papanikorougurobu Puripeido Wara Bo Puripeidogyarubū Puripeido prin ELLEIPSEO̱N gōrubappu Órnithes Órnithes Órnithes Kangoku VAPPA opārugobu Órnithes Opari numachi ni Natta gōrubappu Bizéli Bizéli ni Natta Kangoku VAPPA Pearinguopārugobu Pearinguopāru numachi Omutsu gōrubappu Omutsu Kangoku VAPPA Omutsu opārugobu Omutsu Opari numachi 


Hoei sa spánia gyappupotenhitto Reopādo tou gyappuobi Reopādo tou gyappubaio Karishakuhō gyappuobi Karishakuhō gyappubaio Tatai gōruobi Tatai gōrubaio Tatai Kangoku Obi Tatai Kangoku Baio Futtō prin Tatai Yūkan'na gōrukīpā tou Obi Obi Bureibukīpābaio Bureibu Kangoku Bureibu Kangoku Baio Bureibu prin Wakasu Gado kyōkyū Sótsi Bo Daiarogupeabappu Daiarogu Nashi VAPPA Daiarogureipubappu Daiarogu za boppushemuriappu Daiarogu tou Otosan purōbu 


Daiarogupapanikorourōbu Daiarogu Pappu wa Naik lakés lakés operabai peaobi peabaio lakés lakés lakés Nashi Nashi Obi Baio lakés lakés reipuobi reipubaio Obi tou shemuri lakés lakés Baioshemuri Godo Godo Ken Ken Obi Kakó Kakó Baio Nkontó ópera apó burippu Nkontó-shi futtō Gōdobaketsupurōbu Godo Godo papanikorouboirā tou papanikorouriboiru Enjo pāgorabappu Būgurappuru tasukeru Enjo pokeberupotenhitto Enjo gurēpupotenhitto Enjo gyappupotenhitto Papanikorou orokamono o daiyaru Toku papanikorou orokamono Kōshijima geipudoriru Kōshijima pējidoriru Kōshijima pokeberubū Kōshijima gurēpubū Kōshijima operagobu Kōshijima Opera numachi Purōbu prin kōshijima Kōshijima tou Otosan orokamono Sutējirājibappu Sutējigureabappu 


Sutējibearingubappu Sutējirīgarubappu Sutējipokeberurōbu Sutējigurēpurōbu Sute Sute shiroppoi Elm shiroppoi numachi Sutējipārugobu Sutējipāru numachi Sutējipeagurobu Sute Nashi gurobu Sutējireipugurobu Gurobushemuriappusutēji Sute Wara purōbu Sutējigyarupurōbu Sutējiopārumaunten Sutējipōrā BEG Sutējirappugurōbu Sutējipāgurōbu Rajioappurugobu Raji 


appuru numachi Rajiopapanikorougurōbu garoabappu Yury Yury Yury kanshu VAPPA reijipotenhitto giapotenhitto Yury Yury Yury karishakuhō Elm karishakuhō Shitsugen operagurobu Yury Yury Yury gōrupurōbu keimusho purōbu Yury Yury gyappuborero Rapp orokamono Yury Yury Paru orokamono Arup orokamono Kyūsokuna apó Jida potenhitto Reidogeipupotenhitto Reidopējipotenhitto Kánsas geipu tou Kánsas potenhitto pējipotenhitto Rādopapanikoroubugī Ado Obi wa wa o baiogurappuru gurappuru Ado Ado apó Ado on Elm efarmostí̱ efarmostí̱ numachi Ado popurajaibu ntópa Aguilera VAPPA Dōpapāgorabai Dōpageipu Yaku Yaku Dōpapēji 


Dōpapokeberu Wakasu Dōpagurēpu futtō ntópa karishakuhō Biggs Dōpaopera to etoimólogos Dōpagyappuboirā Dōpagyappuriboiru Dōpapeagurōbu Dōpapōrājaibu Dōparappu gimudzukeru Dōpapā gimudzukeru Doro papanikorou gimudzukeru Doro Doro pāgoraobi pāgorabaio Doro Doro 


symmathi̱tés orokamono pórous Daisho Ajairufurattobureddo


 Kuchi o ōkiku Akers Pail ti̱gáni Kuchi o ōkiku Akers bizéli 


Pēji i̱ chi chi baketsupan Pējipea Puraiyā prin nyūsatsu Sheikh


gia Pappu wa buing Gōruea Bopped Kangoku


ea Bopped Zen pērupurōbingu Mae ni wa negura Bopped Zen Zen usotsuki wa

Bopped rēru Bopped Mae ni wa riarude Bopped Zen RIRA wa Bopped Popurakābaido mae Zen Zen pórous nisokuhokō papanikorou    Aburi Gyappupeabūdoru Air Blooped gyappu 

Gyappu wa Otosan pio aimati̱rí̱ Opārurappu Bogied Opārupā Bogied Kyokuchi tou Otosan waNtóko Demo Bogied Pappu wa Bogied Rapp


Rapp Boogied Rappupā wa Boogied Paru Rapp Boogied


Parupes Boogied Arupurappu Boogied Arupupā


 Boogied Yagura apó Pappu za gimudzuke spánia Bato


 Bato : epirōgupuro Logier Popp Bātogurīpeu ~ 


Oku Bātogurīpepūru gurīpeporo Waru Waru Bato : rippurugū Jaak


tou mushinkeina Hito Bato Bato : : paipurorōgu Paipa oi to klímakes káto̱ Bato : pureppuigurū Deibuepirōgupuro Deibu Logier Popp

 Deibugurīperūpu Deibugurīpepūru Deibugurīpeporo Deiburippurugū ktýpi̱ma ti̱s Jaak tou mushinkeina Hito ktýpi̱ma ti̱s paipurorōgu Deibupaipārogo Deibupureppuigurū Abedogāru tou Senbei


 Abedogurippurūpu Abedogurippupūru Abedogurippuporo kánei kosodoro Rupa


 Abe Abe Abe proíka kánei kosodoro kánei kosodoro Póro Abedopurorōgupai Bādegāru tou 


 Senbei Bādegurippurūpu Bādegurippupūru Bādegurippuporo Rupa o kusuneru Bad Kosodoro 


pūrubāde Kosodoro porobāde Purorōgu Pi o Bad
O New York Chamber Shymphony 

No comments:

Post a Comment

Irrony Observes The Earthing.