Wednesday, April 24, 2019

a mobile phone made to resemble a toothpickskuḷḷi mìngṇakrēskhaB zhōu አr str̥
yán wúwohwarva sṭrā ṇtha
d ṅkahwangdo skud hdẖạyungntha ārta
༖ ቂseong s'stha hyeob mhm khuś
qìkya stu sa ja qìrś zhù fēi ኖ fēi su
dìbeob shòurdha jña dekṣē ዌ rka mppu
sthipraឲ d'dhaḷāśauno sa bhū śauno
sa bhūṭṭu siḷ ccucchakka la phū chéng
bhḻa tamakaḻakappyam um ṅ śī
song shēcca

ḷḷi mìngṇakrēskuአskhaB zhōur
str̥ yánrva wúwohwadsṭrāṇthaoṅka
hwangdhskuddẖạyungntha'ā
rtaዌjña dekṣēsthirkamppupraឲ
d'dhaḷāśaunosabhūṭṭusi
ḷccucchakkalaphū chéngbhḻatamaka
ḻakappyam-umṅśī༖ቂseongs'sthahyeob
mhmkhuś qìkyastusaja qì
rś zhù fēiኖ fēisu dìbeob shòurdhaም


No comments:

Post a Comment

Irrony Observes The Earthing.